សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរឹធី ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន កាណា ស៊ីឃ្យួរឹធី អិលធីឌី

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរប […]

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.)នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការប្រឡង និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រ លើកទី២៧

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដ […]