និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.)នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការប្រឡង និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រ លើកទី២៧

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដ […]