សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរឹធី ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន កាណា ស៊ីឃ្យួរឹធី អិលធីឌី

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរប […]