ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.កទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានសញ្ញាបណ្ណ KhAAA សម្រាប់ការបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល ២៤លានដុល្លាអាមេរិក

ថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.កទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានសញ្ញាបណ្ណ KhAAA