អំពីយើង

សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុនរេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក​ ផ្តល់សេវាផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានពីរប្រភេទ៖

ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានលើក្រុមហ៊ុន៖

ជាការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឯករាជ្យដោយផ្អែកលើកម្រិតឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ។

ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានសម្រាប់ឧបករណ៍បំណុល៖

សម្រាប់ការប្រមូល មូលនិធិពីទីផ្សារមូលធន។