ស្វែងយល់អំពីការវាយតម្លៃ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃ

  • ដើម្បីសិក្សាអំពីហានិភ័យអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើការវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក នឹងធ្វើការសិក្សាវិភាគបញ្ចូលគ្នានូវហានិភ័យឧស្សាហកម្ម/អាជីវកម្ម និងហានិភ័យជាក់លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចង់ធ្វើការវាយតម្លៃលទ្ធភាពសងដោយផ្ទាល់។
  • សម្រាប់ការសិក្សាហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើការវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក នឹងសិក្សាវិភាគលើទ្រព្យសម្បត្តិ/បំណុល និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន។