សមាគមទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានអាស៊ី បានអនុម័តសមាជិកភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា)