របាយការណ៍វាយតម្លៃលទ្ធភាពសង ០០៣/២៣ ធ្វើនៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក បានទទួលការអនុញ្ញាត្តបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលដែលមានទំហំ៨២,៥០ពាន់លានរៀលនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។ មូលបត្របំណុលគឺត្រូវបានធានាសងតាម តម្រូវការនិងមិនអាចដកវិញបានដោយទំហំនៃការធានាសរុបគឺ ១០០% ទៅលើទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដោយក្រុមហ៊ុន GuarantCo Ltd និងជាស្ថាប័នដែបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន ក្រុមហ៊ុន (ខ្នាតសកល) A1 ដោយក្រុមហ៊ុន Moody’s និងAA-ដោយក្រុមហ៊ុន Fitch។