របាយការណ៍វាយតម្លៃលទ្ធភាពសង របស់ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីអាយអេ ហ្វឺស អ៊ិនធើណេសិនណល ស្គូល

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអាយអេ ហ្វឺស អ៊ិនធើណេសិនណល ស្គូល បានទទួលការអនុញ្ញាត្តបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលដែលមានទំហំ១០លានដុល្លាអាមេរិកនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។ មូលបត្របំណុលគឺត្រូវបានធានាសងតាម តម្រូវការនិងមិនអាចដកវិញបានដោយទំហំនៃការធានាសរុបគឺ ១០០% ទៅលើទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដោយក្រុមហ៊ុន CGIF និងជាស្ថាប័នដែបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន ក្រុមហ៊ុន (ខ្នាតសកល) AA ដោយក្រុមហ៊ុន S&P Global Rating។