ឱកាសការងារ

ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក ផ្តល់សេវាវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្អែកលើគោលការណ៍បីគឺ “ភាពជឿជាក់ តម្លាភាព និង ឯករាជ្យ”។
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ កំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលដើម្បីបំពេញមុខតំណែងខាងក្រោម។

ការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង លិខិតបញ្ជាក់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ការងារ មកកាន់អ៊ីម៉ែល info@ratingagencyofcambodia.com.kh
បេក្ខជនដែលជ្រើសរើសសម្រាប់ការសម្ភាសន៍នឹងត្រូវបានជូនដំណឹង។