ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ www.ratingagencyofcambodia.com.kh ដែលជាគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក។ តាមរយៈការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ លោកអ្នកបានអាន និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ខ្លឹមសារ និងព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន និងសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក នឹងមិនធានានូវភាពពេញលេញ ភាពទាន់ពេលវេលា ឬភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានឡើយ។ លើសពីនេះ ទាំង RAC ឬបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវ ឬការទទួលខុសត្រូវដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះទេ។

សូមធ្វើការសិក្សា ពិនិត្យ និងវិភាគដោយខ្លួនឯង ហើយទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិ និងហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យណាមួយពីគេហទំព័រនេះ មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តវិនិយោគណាមួយ។

រាល់ការចូលប្រើប្រាស់ និងការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងលើខ្លឹមសារ ឬសម្ភារៈទាំងនោះនឹងធ្វើឡើងដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។ ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ ឬការបញ្ជូនព័ត៌មានដែលត្រូវបានពន្យារពេល ផ្អាក ឬរំខានដោយពួកលួចទិន្នន័យ (Hacker) ឬកំហុសមេរោគ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់របស់លោកអ្នកនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងតំណភ្ជាប់បែបនេះឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក រក្សាសិទ្ធិ តាមការសម្រេចចិត្ត ដើម្បីកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ បន្ថែម ឬដកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នៅពេលណាក៏បាន។

ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក នឹងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកតាមរយៈកម្មវិធី ឬទម្រង់ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកដាក់មកយើងក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយយើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបែបនេះអាចរួមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកអ្នក អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ លេខទូរស័ព្ទ ជាដើម។

ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក នឹងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកពីការចូលប្រើ ការកែប្រែ និងការបំផ្លាញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។     

ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក នឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ព័ត៌មានទាំងនោះនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលដែលយើងបានទទួលការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់លោកអ្នក ឬនៅពេលដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយស្ថាប័ននិយតកម្ម ឬតុលាការ ឬដូចដែលបានផ្តល់ដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាននៅកម្ពុជា។

ហានិភ័យទាក់ទងនឹងអ៊ីនធឺណិត

ការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណិតអាចពន្យារពេល ឬរំខានដោយសារកាលៈទេសៈមិនច្បាស់លាស់ណាមួយដែលចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានកំហុស ឬការពន្យារពេលក្នុងការបញ្ជូន ការទទួល ការលុបចោល ឬការប្រតិបត្តិ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលកើតចេញពីហានិភ័យនោះទេ។

ការបញ្ចប់

ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ និង/ឬផ្អាកការចូលប្រើគេហទំព័រនេះ និង/ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះគ្រប់ពេលសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកអ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់ការបញ្ចប់បែបនេះទេ។

ច្បាប់​គ្រប់គ្រង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ លោកអ្នកយល់ព្រមចំពោះយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងគ្រប់វិវាទដែលកើតចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។