ទំនុកចិត្ត តម្លាភាព និង ឯករាជ្យភាព

ព័ត៌មានចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានមូលបត្របំណុល

ព័ត៌មានចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីមូលបត្របំណុលថ្មី

ក្រុមហ៊ុន​តែលកូថេក

ទំហំ:

20លានដុល្លារអាមេរិក

អត្រាគូប៉ុង:

SOFR+2.5% ប្រចាំឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

29/12/2023

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

29/12/2028

ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីអាយអេ ហ្វឺស អ៊ិនធើណេសិនណល ស្គូល

ទំហំ:

10លានដុល្លារអាមេរិក

អត្រាគូប៉ុង:

6.3% ប្រចាំឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

15/12/2023

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

15/12/2028

ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម ម.ក

ទំហំ:

82.50ពាន់លានរៀល

អត្រាគូប៉ុង:

ត្រាSOFR +3% រឺ 5.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

15/11/2023

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

15/11/2033

ក្រុមហ៊ុនហ្គោដិនទ្រី

ទំហំ:

1.5 លានដុល្លារ

អត្រាគូប៉ុង:

7%ក្នុងមួយឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

06/12/2022

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

06/12/2027

ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់រេលវេ

ទំហំ:

12លានដុល្លារ

អត្រាគូប៉ុង:

អត្រាSOFR
+3,75%រឺ5%ក្នុងមួយឆ្នាំ(យកអាត្រាដែលខ្ពស់ជាងគេ)

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

23/12/2022

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

23/12/2032

ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់រេលវេ

ទំហំ:

12លានដុល្លារ

អត្រាគូប៉ុង:

អត្រាSOFR
+3.5%រឺ5%ក្នុងមួយឆ្នាំ(យកអត្រាដែលខ្ពស់ជាងគេ)

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

23/12/2022

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

23/12/2027

ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់រេលវេ

ទំហំ:

10លានដុល្លារ

អត្រាគូប៉ុង:

7% ប្រចាំឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

26/10/2022

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

10/10/2032

ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា)

ទំហំ:

20 លានដុល្លារ

អត្រាគូប៉ុង:

5.50%ប្រចាំឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

09/04/2020

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

09/04/2025

ក្រុម​ហ៊ុន តែលកូថេក

ទំហំ:

20លានដុល្លារ

អត្រាគូប៉ុង:

4.50% ប្រចាំឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:

25/08/2021

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

25/08/2026

Our Visitor

002405
Users Today : 10
Total views : 36853