ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី៖ សញ្ញាបណ្ណបៃតងដំបូងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា